Legislație Diversitate

Context

 

Curtea de Conturi Europeană (Curtea) este auditorul extern al Uniunii Europene (UE) și un angajator care promovează egalitatea de șanse. Principiul egalității de șanse este consacrat în legislația care stă la baza activității UE, în special la articolul 1d din Statutul funcționarilor, prin care se interzice orice discriminare (bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală).

Principiul susține, de asemenea, că egalitatea deplină între bărbați și femei la locul de muncă este esențială. Angajamentul Curții față de egalitatea de șanse este, de asemenea, vizibil în Liniile directoare în materie de etică ale Curții de Conturi Europene (Decizia nr. 66-2011), care prevăd următoarele: „Personalul Curții va evita orice formă de discriminare și va contribui la implementarea unei politici a egalității de șanse pentru întregul personal.

Membrii Curții de Conturi Europene și personalul de conducere vor lua măsurile necesare pentru a asigura faptul că întregul personal beneficiază de tratament egal și de egalitate de șanse în ceea ce privește dezvoltarea sa profesională.” Pe lângă garantarea egalității de șanse pentru personalul său, Curtea s-a angajat să pună în aplicare o politică privind diversitatea și incluziunea. Intenția este de a crea un mediu de lucru divers și o cultură favorabilă incluziunii, în care toată lumea să se simtă apreciată și capabilă să își atingă întregul potențial.

Această politică privind diversitatea și incluziunea reprezintă o parte importantă a obiectivelor strategice ale Curții pentru perioada 2021-2025. Ea este bazată pe rezultatele planurilor de acțiune anterioare pentru a deschide calea către un loc de muncă mai diversificat, mai flexibil și, în același timp, mai echitabil, în care talentul fiecăruia are parte de cea mai bună oportunitate pentru a prospera. Liderii au un rol esențial în realizarea acestui obiectiv; prin angajamentul nostru, putem da un exemplu pentru restul organizației. Prin urmare, este sarcina noastră de a face vizibile pentru toți beneficiile unei culturi diverse și favorabile incluziunii.”

Zacharias Kolias Secretar general al Curții de Conturi Europene

Cum definim „diversitatea” și „incluziunea”?

Diversitatea

În contextul Curții, diversitatea înseamnă că personalul acesteia reflectă diversitatea societății europene în ceea ce privește genul, vârsta, limba și Incluziunea

Incluziunea

Ia în considerare identitatea și preferințele persoanelor individuale, astfel încât acestea să poată contribui pe deplin la îndeplinirea obiectivelor colective ale organizației.

Astfel, incluziunea poate duce la schimbări ale culturii organizaționale pentru a răspunde acestor preferințe și nevoi ale Confluența dintre incluziune și diversitate: incluziunea înseamnă a permite colegilor cu profiluri diferite să fie în întregime ei înșiși la muncă și să își valorifice la maximum capacitățile. Un mediu de lucru favorabil incluziunii recunoaște necesitatea de a lua în considerare situațiile și preocupările individuale ale tuturor categoriilor de personal și vizează în special integrarea acestora în situații specifice (cum ar fi persoanele cu dizabilități sau persoanele care au în întreținere persoane cu dizabilități, persoanele LGBTQ+ și personalul în vârstă.

Confluența dintre incluziune și diversitate: incluziunea înseamnă a permite colegilor cu profiluri diferite să fie în întregime ei înșiși la muncă și să își valorifice la maximum capacitățile. Un mediu de lucru favorabil incluziunii recunoaște necesitatea de a lua în considerare situațiile și preocupările individuale ale tuturor categoriilor de personal și vizează în special integrarea acestora în situații specifice (cum ar fi persoanele cu dizabilități sau persoanele care au în întreținere persoane cu dizabilități, persoanele LGBTQ+ și personalul în vârstă).

Prioritățile pentru perioada 2021-2025

 

 • MOBILIZARE: Curtea va continua să mobilizeze personalul cu funcții înalte de conducere în moduri familiare și inovatoare; membrilor Curții li se va oferi rolul de „ambasadori ai diversității și incluziunii”. Curtea de Conturi Europeană, în calitatea sa de instituție, se va angaja să obțină rezultate concrete în acest sens.
 • INFORMARE ȘI IMPLICARE: Curtea va raporta cu regularitate cu privire la aspecte legate de diversitate și incluziune. Vor fi publicate articole, vor fi organizate evenimente de formare și vor fi invitați vorbitori cu scopul de a sensibiliza și a modifica mentalități. Vor fi organizate campanii și evenimente pentru a promova cele mai bune practici în domeniu. Punerea în aplicare a acțiunilor legate de diversitate și incluziune va implica mai multe părți interesate. Responsabilul pentru diversitate și incluziune și Comitetul mixt pentru egalitatea de șanse vor lucra împreună pentru a valorifica rezultatele obținute în trecut și pentru a aduce schimbări suplimentare, acolo unde este necesar. De asemenea, Curtea intenționează să extindă colaborarea la grupurile de personal care doresc să se implice în acțiuni privind diversitatea și incluziunea.
 • ATRAGERE: Curtea va institui măsuri specifice în materie de resurse umane cu scopul de a garanta egalitatea de șanse pentru fiecare candidat la un loc de muncă. Se va coopera cu EPSO și cu alte părți interesate pentru a diversifica oferta de candidați potențiali. Va fi colectat feedback din partea candidaților pentru a măsura progresele realizate de Curte.
 • INTEGRARE: Curtea va monitoriza procesele de bază privind resursele umane (cum ar fi gestionarea performanței, evaluarea, certificarea și promovarea) pentru a se asigura că toți membrii personalului Curții au șanse egale de succes în carieră și în viața profesională. Curtea va publica date legate de resursele umane în vederea asigurării transparenței.
 • PROMOVARE: Curtea va încuraja managerii să numească femei în rolul de coordonator de audit sau în alte roluri echivalente. Vor fi oferite cursuri de formare și alte forme de sprijin personalului de sex feminin care deține calificările necesare, pentru a motiva aceste persoane să candideze pentru roluri de coordonator de audit.
 • ADAPTARE: Curtea va continua să ofere condiții de lucru flexibile pentru personalul său, prin introducerea unor măsuri specifice pentru personalul aflat în 7 situații vulnerabile. Se va pune un accent mai mare pe bunăstare și se vor examina cele mai bune modalități prin care personalul poate fi ajutat să se adapteze la realitatea unei lumi post-COVID-19.
 • CAPACITARE: Curtea va spori gradul de sensibilizare cu privire la dizabilități; se va oferi mai mult sprijin membrilor personalului cu dizabilități care lucrează la Curte, precum și orientări mai multe pentru a facilita integrarea acestora la locul de muncă. Se vor aduce îmbunătățiri în ceea ce privește accesul în clădirile Curții acolo unde este posibil.
 • PROTECȚIE: Curtea va analiza punctele forte și experiența cu care membrii în vârstă ai personalului pot contribui, precum și provocările cu care aceștia se confruntă, pentru a identifica soluția optimă la nevoile lor. Vor fi lansate inițiative care să motiveze membrii în vârstă ai personalului și să îi ajute să își transmită cunoștințele și experiența generației mai tinere.
 • ÎNCURAJARE: Curtea va încuraja femeile din rândul personalului său să se angajeze pe calea către funcții de conducere. Se va monitoriza în mod regulat proporția femeilor coordonatoare de audit și manageri și li se va oferi consiliere profesională și formare specifică în materie de conducere. Se vor examina obstacolele cu care femeile se pot confrunta în cursul carierei lor și se vor avea în vedere măsuri de contracarare a acestor obstacole.
 • MĂSURARE: Curtea va monitoriza în continuare indicatorii-cheie pentru a măsura progresele înregistrate în materie de diversitate și incluziune și va raporta cu regularitate cu privire la rezultate.

Pentru mai multe detalii consultați documentul “Politica privind diversitatea și incluziunea 2021-2025” .

ISCRIMINARE

Ce este discriminarea?

     Prin discrimare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

     Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

FORMELE DISCRIMINĂRII

 

 • Discriminarea directă: survine când o persoană beneficiază de un tratament mai puțin favorabil decât o altă persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situație comparabilă, pe baza oricărui criteriu de discriminare prevăzut de legislația în vigoare
 • Discriminarea multiplă: survine atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferențiat, într-o situație egală, pe baza a două sau a mai multor criterii de discriminare, cumulativ.
 • Victimizarea: este orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în instanță sau la instituțiile competente, cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.
 • Discriminarea indirectă: survine atunci când o prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, cu excepția cazurilor în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere acelui scop sunt adecvate și necesare. De asemenea, discriminarea indirectă este orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat, supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de altele care se află în situații egale.
 • Hărțuirea: este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu.
 • Dispoziția de a discrimina (ordinul de a discrimina): este considerată a fi tot o formă de discriminare și reprezintă un ordin primit de o persoană sau un grup de persoane de la o altă persoană sau grup de persoane pentru a discrimina.